החשבון שלי

[mepr-account-form]

<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script src="https://cdn.jsdelivr.net/jquery.validation/1.16.0/jquery.validate.min.js"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script src="https://cdn.jsdelivr.net/jquery.validation/1.16.0/additional-methods.min.js"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->// just for the demos, avoids form submit<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery.validator.setDefaults({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> success: "valid"<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] -->$( "#mepr_account_form" ).validate({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> rules: {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mepr_id_number: {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> minlength: 9,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> maxlength:9,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> number: true<!-- [et_pb_line_break_holder] --> },<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mepr_release_year: {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> minlength: 4,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> maxlength:4,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> number: true,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> range: [1900, 2999]<!-- [et_pb_line_break_holder] --> },<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mepr_year_of_birth: {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> minlength: 4,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> maxlength:4,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> number: true,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> range: [1900, 2999]<!-- [et_pb_line_break_holder] --> },<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mepr_phone_number: {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> minlength: 10,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> maxlength:10,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> number: true<!-- [et_pb_line_break_holder] --> } <!-- [et_pb_line_break_holder] --> } <!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->$('label[for=mepr_id_number]').html('תעודת זהות:*');<!-- [et_pb_line_break_holder] -->$('label[for=mepr_release_year]').html('שנת שחרור:*');<!-- [et_pb_line_break_holder] -->$('label[for=mepr_phone_number]').html('מספר טלפון:*');<!-- [et_pb_line_break_holder] -->$('label[for=mepr_gender]').html('מין:*');<!-- [et_pb_line_break_holder] -->$('label[for=mepr_position]').html('תפקיד:');<!-- [et_pb_line_break_holder] -->$('label[for=mepr_company]').html('חברה:');<!-- [et_pb_line_break_holder] -->$('label[for=mepr_year_of_birth]').html('שנת לידה:');<!-- [et_pb_line_break_holder] -->$('label[for=mepr_city]').html('עיר:');<!-- [et_pb_line_break_holder] -->$('label[for=mepr_gender-male]').html('זכר');<!-- [et_pb_line_break_holder] -->$('label[for=mepr_gender-female]').html('נקבה');<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery.extend(jQuery.validator.messages, {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> required: "שדה זה הינו חובה",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> remote: "יש לתקן את השדות",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> email: "יש להזין אימייל תקין",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> url: "יש להזין כתובת תקינה",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> date: "יש להזין תאירך תקין",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> dateISO: "יש להזין תאירך תקין",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> number: "יש להזין מספר תקין",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> digits: "יש להזין רק תווים",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> maxlength: jQuery.validator.format("מספר התווים גדול מהמקסימום"),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> minlength: jQuery.validator.format("מספר התווים קטן מהמינימום"),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> rangelength: jQuery.validator.format("Please enter a value between {0} and {1} characters long."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> range: jQuery.validator.format("יש להזין מספר בין {0} ו- {1}."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> max: jQuery.validator.format("יש להזין מספר קטן מ - {0}."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> min: jQuery.validator.format("יש להזיין מספר גדול מ {0}.")<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><style><!-- [et_pb_line_break_holder] -->input[type=number] { <!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-appearance: textfield;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> appearance: textfield;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin: 0; <!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->input[type=number]::-webkit-inner-spin-button, <!-- [et_pb_line_break_holder] -->input[type=number]::-webkit-outer-spin-button { <!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-appearance: none; <!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin: 0; <!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->#mepr_account_form .error {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: red;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style><!-- [et_pb_line_break_holder] -->